HANDELSBETINGELSER
ANVENDELSE

I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når der skrives med stort begyndelsesbogstav:
”Aftalen” betyder Samarbejdsaftalen eller Bestilling af Serviceydelse inklusive relevante bilag, og eventuelt ændret fra tid til anden i overensstemmelse med Aftalens punkt 2.2.

”Opgaven” betyder det arbejde, som Virksomheden skal udføre for kunden under Aftalen.

”Arbejdsbeskrivelsen” betyder den beskrivelse af Opgaven, herunder nøglepersoner, arbejdsopgaver, gennemførelse og datoer mv., som er aftalt i fællesskab mellem Virksomheden og kunden.

”Honoraret” betyder det honorar, som kunden skal betale Virksomheden for Opgaven.

”Part” eller ”Parter” betyder Virksomheden eller kunden hver for sig eller Virksomheden og kunden sammen.

AFTALEGRUNDLAG

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

SERVICEYDELSER

Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

Kundens medvirken. Kunden skal give Virk­somheden adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.

PRIS OG BETALING

Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage efter afsendelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Kunden må ikke tilbageholde betaling eller godkendelse af faktura uden vægtige grunde hertil.

Kunden er ikke forpligtet til at betale for arbejde udført af Virksomheden uden for Arbejdsbeskrivelsen, medmindre kunden har godkendt arbejdet, inden det påbegyndes.

FORSINKET BETALING

Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Gebyr. Ved manglende betaling påskrives der et gebyr på 100,00 pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER

Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: Beskrivelse af ydelse og Leveringsdato. Tilbud bliver derefter afsendt til kunden jf. punk 6.1.

Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

KLIPPEKORT

Klippekortet er gyldigt fra dato hvor aftale indgås og 12 måneder frem.

Book konsulent. Minimumstimer på kundens adresse er 2 timer – medmindre der indgås særskilt aftale. Booking af konsulent skal ske med mindst 3 dages varsel.

Opgørelse. Opgørelse over ubrugte klip sendes sidste hverdag i måneden.

LEVERING

Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Arbejdsbeskrivelsen. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til

Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

FORSINKET LEVERING

Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

MISLIGHOLDELSE

Ved Parts væsentlig misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne Aftale kan den anden Part vælge at ophæve samarbejdet uden varsel.

Er der tale om misligholdelse, der med rimelighed kan afhjælpes, er Parten dog forpligtiget til at give den misligholdende Part et skriftligt påkrav med en frist på 14 dage til at afhjælpe forholdet. Afhjælpes misligholdelsen ikke kan samarbejdet herefter hæves uden yderligere varsel.

Ved misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden der er tale om en udtømmende liste:

  • Væsentlige eller gentagende forsinkelser
  • Brud på tavshedspligt
  • Brud på konkurrenceklasul
  • Svig
  • Udeblivende honorar, betalingsstandsning, akkordforhandlinger eller konkurs
  • Væsentlige gentagende overtrædelse af forpligtelser ift. Opgaver

REKLAMATION

Undtagelser. Reklamationsretten omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) ændring af forudsætninger efter levering, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten.

Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af reklamationsretten, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af reklamationsretten inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 21 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden.

ANSVAR

Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

FORTROLIGHED

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
Virksomheden skal bevare alle oplysninger, som opnås fra kunden i forbindelse med udførelsen af Opgaven, strengt fortroligt, og må ikke videregive dem til tredjepart eller bruge dem til andet formål end at udføre Opgaven.
Forpligtelserne i Aftalens punkt 12.1.1. gælder ikke for oplysninger, der er almindeligt tilgængelige for offentligheden, opnås af Virksomheden i god tro fra tredjepart, udvikles selvstændigt af Virksomheden uden brug af kundens oplysninger eller udleveres til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 14 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

KREDITERING

Parterne er begge indforståede med, at de hver især kan anvende hinanden i casearbejde og markedsføring (analogt, digitalt og online).

Scroll to Top